VERHUURVOORWAARDEN

Art. 1

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de verhuurder en op alle door de verhuurder aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op door de verhuurder aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan de huurder.

Art. 2

Enkel bij schriftelijk akkoord kan er van deze geldende voorwaarden afgeweken worden.

Art. 3

Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest van 12% vanaf de factuurdatum verschuldigd alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 80 EUR.

Om geldig te zijn, moet protest binnen de tien dagen vanaf factuurdatum, bij aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt.

Art. 4.

Indien de huurder zijn bestelling annuleert is hij een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 50% van de huurprijs, met een minimum van 300 EUR, exclusief BTW. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.


Art 5

 1. Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald.
 2. Partijen kunnen afspreken dat de verhuurder het gehuurde goed brengt, mits transportkosten ten laste van de huurder, op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag, op het afgesproken afleveringsadres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.Voorzover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft de verhuurder het recht het verhuurde goed mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.

  Bij aflevering op een opgegeven adres verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

 3. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
 4. Vanaf het moment van aflevering/tot het moment van ophaling is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.


Art. 6

 1. Het gehuurde kan door de huurder naar de verhuurder worden teruggebracht.
 2. Partijen kunnen afspreken dat de verhuurder het gehuurde goed zal ophalen, mits transportkosten ten laste van de huurder, op de door de huurder aangewezen locatie.De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde goed aan de verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren.
 3. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde tot het gehuurde door de verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.


Art. 7

 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:
  1. Indien is bedongen dat de huurder het gehuurde goed op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het goed door de verhuurder aan de huurder wordt overhandigd;
  2. Indien is bedongen dat de verhuurder de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop de verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
  1. Indien is bedongen dat de huurder het gehuurde goed op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het goed door de huurder aan de verhuurder is overhandigd en door de verhuurder is gecontroleerd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs; Retourneren dient steeds te gebeuren met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder.
  2. Indien is bedongen dat de verhuurder het ophalen van het gehuurde verzorgt: na afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd. De afmelding dient schriftelijk aan de verhuurder te gebeuren met inachtneming van een termijn van 24-uur, waarvan tenminste een volle werkdag.Ingeval van ene tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande, blijft de huurovereenkomst aan afgesproken tarieven van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde goed door de verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde goed.


Art. 8

 1. De huurder is, ongeacht het eindigen van de huurperiode, tot aan het moment dat het gehuurde goed weer door de verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten.Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde goed dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden meegedeeld.
 2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door de verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten. Indien het verhuurde goed in slechte staat en/of beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, geeft dit het recht aan de verhuurder tot vordering van huurderving en aanrekening van herstellings- en/of reinigingskosten.
 3. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde goed.Interventies die door de verhuurder moeten uitgevoerd worden ten gevolge foutief gebruik van het gehuurde (cfr. Panne, e.a.), zijn eveneens ten laste van de huurder.

  Ten einde dergelijke interventies mogelijk te maken verplicht de huurder zich het gehuurde goed op een toegankelijke plaats ter beschikking te stellen voor interventies.

 4. De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde goed.
 5. Voor rekening van de huurder komt evenwel de boetes, bekeuringen en/of kosten voor de verhuurder die voortvloeien uit overtredingen begaan door de huurder op de openbare weg.
 6. Ingeval van transport door de huurder zelf is deze verantwoordelijk voor:
 • het in bezit zijn van een rijbewijs BE vereist
 • het voorzien van een koppelstuk ( 13-polig / 7-polig)
 • het voorzien van een duplicaat van de nummerplaat van het voertuig waarmee de aanhangwagen getrokken wordt ( enkel voor de kleine aanhangwagen <750kg)

Art. 9


Met betrekking tot verhuur van de koelwagens:

 • Deze zijn voorzien van een verlengkabel van ongeveer 20m. Deze mag niet nog eens extra verlengd worden.
 • Deze dienen niet voor het transport van goederen, er mag dus niet mee gereden worden indien goederen in de aanhangwagen zitten.

Art. 10

De huurder heeft bij het einde van de overeenkomst een teruggaveplicht. Bij gebreke aan tijdige teruggave van het gehuurde zal een vergoeding overeenkomstig artikel 7 verschuldigd zijn.

De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder ongeacht de duur van de overeenkomst. De huurder zal het gehuurde in propere en correcte staat teruggeven.

Bij gebreke hieraan zal er voor het reinigen van het gehuurde een forfaitair bedrag van 125,00 EUR (excl. BTW) aangerekend worden, onverminderd het recht van de verhuurder om de werkelijke kosten te vorderen indien dit forfait ontoereikend zou zijn.

Enige schade zal conform de bepalingen van deze voorwaarden begroot worden en ten laste zijn van de huurder.

Art. 11

Het gehuurde goed is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten, waaronder de verzekering voor schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

Productverlies ten gevolge van bvb. een storing van de gehuurde materialen (niet limitatief) is niet verzekerd, indien gewenst moet de huurder zich hiertegen zelf verzekeren.

Art. 12

De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische huurwetgeving is opgelegd.

Tevens is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van defect, stilstand of verminderde productiviteit van het verhuurde materieel ongeacht de oorzaak hiervan.

Art. 13

Huurder heeft het recht om het gehuurde goed bij of tijdens de feitelijke levering te controleren. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle van het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Klachten na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

Klachten van de huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan het gehuurde en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de huurder binnen 24 uur na levering schriftelijke aan de verhuurder te worden gemeld.

De huurder zal als een goede huisvader voor het gehuurde goed zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven af anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

Art. 14

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De verhuurder en de huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

Art. 15

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met de verhuurder gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van de verhuurder worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout onder exclusieve toepassing van het Belgische recht.